Praha: Pražská jazyková gymnázia: Zadarmo i za miliony

Pražská jazyková gymnázia: Zadarmo i za miliony

foto: Kellyana

Musíte do Prahy přesídlit pracovně a berete s sebou rodinu? Kladete důraz na vzdělání?

Nabízíme vám přehled těch nejlepších škol z nejlepších: víceletých jazykových gymnázií, kde se předměty vyučují v cizím jazyce a studium je ukončeno mezinárodně uznávanými zkouškami z angličtiny, němčiny, francouzštiny nebo španělštiny.

Finanční dostupnost těchto škol se podstatně liší – na státních mohou děti získat špičkové vzdělání zadarmo, na soukromých přijde několikaleté studium na statisíce až miliony. Která jazyková gymnázia jsou dostupná pro běžného smrtelníka?

Gymnázium Budějovická s rozšířenou výukou španělštiny

Šestileté gymnázium Budějovická s rozšířenou výukou španělského jazyka je státní škola se statutem Fakultní školy Univerzity Karlovy, sídlící v Praze 4. Její specifikou je šestileté dvojjazyčné česko-španělské studium pro žáky 7. tříd. Žáci těchto bilingvních tříd absolvují speciální výukový program s tím, že mají zvýšený počet hodin španělštiny a od třetího ročníku jsou předměty matematika, fyzika, chemie, dějepis a zeměpis vyučovány ve španělštině. Jazykovou průpravu zajišťují čeští a španělští aprobovaní učitelé. Z ostatních cizích jazyků je na gymnáziu vyučována angličtina, němčina a francouzština.

Učební osnovy jsou pečlivě promyšlenou kombinací učiva obou zemí. Žáci používají původní španělské učebnice, které má student zdarma zapůjčeny po celou dobu studia. Jazyková sekce na škole pořádá výměnné zájezdy do zemí, jejichž jazyk se žáci učí (Rakousko, Francie, Španělsko, Mexiko, Chile).
Roční školné: zdarma
Více informací: gybu.cz

Gymnázium Na Pražačce s rozšířenou výukou němčiny

Šestileté gymnázium Na Pražačce s rozšířenou výukou německého jazyka je státní škola sídlící v Praze 3. Studium s rozšířenou výukou německého jazyka je zaměřené na složení Německého jazykového diplomu druhého stupně (Sprachdiplom II. MK BRD). V kombinaci s českým maturitním vysvědčením umožňuje uchazečům přístup na německé vysoké školy bez dalších jazykových zkoušek. Studenti absolvují za dobu studia asi 1500 hodin německého jazyka, ve vyšších ročnících mají v němčině volitelně i některé další předměty. Ostatní výuka probíhá v češtině podle českých osnov. Druhým vyučovaným cizím jazykem je angličtina.

Studium je ukončeno českou maturitní zkouškou. Jazykový diplom je při dosažení určitého počtu bodů uznán Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR jako maturitní zkouška z cizího jazyka. Během studia je studentům nabízena řada možností k výjezdu do německy mluvících oblastí. K výuce se využívají i speciální jazykové učebny. Pro žáky 7. tříd nabízí gymnázium přípravné kurzy německého jazyka, které napomáhá snazšímu přechodu na gymnázium.
Roční školné: zdarma
Více informací: gymnazium-prazacka.cz

Rakouské gymnázium

Rakouské gymnázium v Praze 7 je soukromé šestileté gymnázium. Vyučování se koná zejména v německém jazyce. Škola byla založena v rámci kulturní smlouvy mezi Rakouskem a Českou republikou v roce 1991. Orientuje se především na české studenty. Výuka probíhá především v německém jazyce a je vždy zajištěna rodilými mluvčími. Po úspěšném složení maturitních zkoušek mluví naši absolventi plynně německy (úroveň C1), výborně anglicky (úroveň B2) a podle výběru také francouzsky nebo španělsky. Žáci maturují v souladu s rakouskými i českými předpisy. Obdrží dvě maturitní vysvědčení, jedno české a jedno rakouské.
Roční školné na rok 2012/2013: 21 500 Kč
Více informací: oegp.cz

Gymnázium Německé školy

V soukromé  Německé škole v Praze 5 – Jinonicích se žáci učí německý jazyk, vzdělávají se podle německých osnov a seznamují se s reálným obrazem Německa a Evropy, ale i s kulturou a dějinami České republiky. Vzdělání je určováno následujícími znaky: zvládnutí německého jazyka na úrovni rodilých mluvčích, zvládnutí anglického a francouzského jazyka na velmi vysoké úrovni, intenzivní metodické přírodovědné vzdělání.
Roční školné na rok 2012/2013: 185 281 Kč, jednorázový přihlašovací poplatek 16 000 Kč
Více informací: dsp-praha.org

Francouzské gymnázium

Francouzské gymnázium sídlící v Praze 5 poskytuje vzdělání v souladu s oficiálními francouzskými vzdělávacími programy. Gymnázium je součástí rozsáhlé sítě škol spravovaných Agenturou pro francouzské vzdělávání v zahraničí (Agence pour l’enseignement français à l’étranger, AEFE). Pražské lyceum osobitým způsobem spojuje zásady francouzského školství s vlivy českého prostředí. Mezi jeho žáky lze nalézt příslušníky čtyřiceti národností. Z celkového počtu 40 procent představují Francouzi, 35 procent Češi a 10 procent děti z česko- francouzských rodin). Výuka navazuje na předchozí nižší stupně a začíná nejmenším oddělením mateřské školy pro děti od dvou let.
Roční školné pro Čechy na rok 2012/2013: 156 400 Kč
Více informací: lfp.cz

Nový PORG

Nový PORG (První obnovené reálné gymnázium), sídlící v Praze 4, je nestátní dvojjazyčná česko-anglická škola s plánovaným zakončením mezinárodní maturitní zkouškou International Baccalaureate (IB), ale i standardní českou maturitou. Nový PORG učí české reálie a českou kulturu, čeština není jen volitelný předmět. Studenti si tak zachovávají svobodu rozhodnutí pro mezinárodní kariéru nebo studium na libovolné české univerzitě. Škola nabízí stipendia prospěchová a sociální (25 – 90% školného), která mohou v případě potřeby podstatně snížit náklady.
Roční školné na rok 2012/2013: 11 630 až 116 300 Kč
Více informací: novyporg.cz

Dino Schools of Prague

Tato nestátní anglická škola sídlí v Praze 10. Projekt propojení tří na sebe navazujících školních zařízení poskytuje plnohodnotné základní a středoškolské vzdělání zaměřené především na výuku cizích jazyků. Třístupňový vzdělávací systém začíná mateřskou školou, pokračuje školou základní a končí gymnáziem (mezinárodní maturitní zkouška The International Baccalaureate Diploma). Maximální počet studentů ve třídě: 16.
Roční školné na rok 2012/2013: 150 000 Kč
Více informací: dinoskola.cz

English College in Prague

Šestileté česko-britské gymnázium z Prahy 9 nabízí od roku 1994 britský styl vzdělání v anglickém jazyce. Studentky a studenti skládají mezinárodní zkoušky International General Certificate of Secondary Education (IGCSE) a International Baccalaureate (IB), kterou české ministerstvo školství uznává jako ekvivalent české maturity. Studenti pokračují ve studiu na vysokých školách ve Velké Británii, České republice a dalších zemích, včetně prestižních britských univerzit Oxford a Cambridge. Škola nabízí stipendia, která mohou v případě potřeby podstatně snížit náklady: prospěchová, pro umělecky nadané studenty, sociální.
Roční školné na rok 2012/2013: 276 729 Kč (ročník 1-4), Kč 284 868 Kč (ročník 5-6), registrační poplatek 500 Kč
Více informací: englishcollege.cz

Park Lane International School

První rokem se otevře v září 2013 víceleté gymnázium Park Lane International School v Praze 1. vyučovat bude v angličtině podle britského systému školství, kde střední škola zahrnuje ropčníky 7 – 13. Studenti gymnázia budou na konci 11. ročníku skládat mezinárodně uznávané zkoušky IGCSE. Celé studium bude ukončeno složením mezinárodní maturity IB (International Baccalaureate). V rámci českého programu se studenti české národnosti budou připravovat i na složení maturitní zkoušky z českého jazyka.
Roční školné na rok 2012/2013: 295 000 Kč (ročník 7-9), 320 000 Kč (ročník 10-11), 350 000 Kč (ročník 12-13)
Více informací: parklane-is.com

Open Gate

Filozofií soukromé školy sídlící v Babicích u Prahy je nabídnout vzdělání nadaným mladým lidem bez ohledu na rodinné zázemí či osobní situaci, a připravit je na českou a mezinárodní maturitu IB (International Baccalaureate). Škola má vlastní školní vzdělávací program a poskytuje kolejní ubytování. Studenti si mohou zvolit mezi IB a českou maturitou nebo absolvovat obě dvě závěrečné zkoušky.

Studijní stipendium, které může dosáhnout výše až 75% celkového ročního školného. Většina studujících je ze sociálně slabších rodin. Příspěvek na školné má hrazeno zhruba 70 % žáků, a to díky nadaci The Kellner Family Foundation.
Roční školné na rok 2012/2013: 470 000 Kč pro kolejní studenty, 23 600 Kč pro denní studenty
Více informací: opengate.cz

Žádné komentáře »

Zatím nemáte žádné komentáře.

RSS (komentáře k příspěvku)

Napsat komentář